• កម្រាល ស្មៅ សម្រាប់ជួល

$0.00

Tel : 010 587 971
Contact Supplier :
Contact Supplier
Add to favorite:
Website : www.mr-renting.billionad.com
View : 3

Description

Mr. Renting មាន សម្ភារសម្រាប់ជួលមានដូចជា ម៉ាសុីនភ្លើង ឆាក ទូរទស្សន៍ LCD projector តង់សម្រាប់បោះជំរុំ  អំពូលភ្លើងផ្សេងៗ កង្ហារ ម៉ាសុីនថត កំរាលព្រំ .... និយាយរួមមានសម្ភារច្រើនណាស់សម្រាប់ជួលមិនថាសម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅផ្ទះ សម្រាប់ កម្មវិធីធំ តូច   នៅតាមការិយាល័យ និងក្រុមហ៊ុននានាជាដើម  

បើលោកអ្នកចង់ជួល ជាច្រើនទៀតអាចចូលទៅ: www.mmrenting.com 

ឬអាចទាក់ទងមក:010587971/077587971